Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η  ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:1.         Στις 5 Οκτωβρίου 2012 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 2,22 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε κατά την 5η Οκτωβρίου 2012 σύμφωνα με το Νόμο, με προσφερόμενο αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος  με νέα ονομαστική αξία €1,00 (οι «Νέες Μετοχές») με σχέση 58 Νέες Μετοχές έναντι κάθε 100 προσφερόμενων Μετοχών της Eurobank (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

2.         Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ανέρχονταν σε 552.948.427, ενώ ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα κατείχαν 2.303.659 μετοχές της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό περίπου 0,42% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3.         Στις 10 Ιανουαρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»). Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου 2013 και έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013 (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»). Ο Προτείνων έλαβε τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες  εποπτικές αρχές υπό την αίρεση των οποίων τελούσε η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο.

4.         Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 64.369 μέτοχοι της Εταιρείας αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι») προσφέροντας συνολικά 466.397.790 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,35% του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε Μετοχές (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).  Ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα δεν απέκτησαν Μετοχές από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 466.558.809  Μετοχές οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,38% του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε Μετοχές. Σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αγοράσει ο Προτείνων  μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

5.         Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 θα συναφθεί σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. μεταξύ του Προτείνοντος και του προσώπου το οποίο έχει οριστεί και ενεργεί ως πληρεξούσιος των Αποδεχθέντων Μετόχων. Ο Προτείνων, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο ΣΑΤ των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την καταχώριση στο ΣΑΤ της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών και για την έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, καθώς και στην καταβολή των τελών καταχώρησης κάθε εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης. Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 οι Προσφερθείσες Μετοχές θα μεταφερθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό των Αποδεχθέντων Μετόχων στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος, ενώ οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχθέντων Μετόχων. Ο Προτείνων με νεότερη ανακοίνωσή του θα γνωστοποιήσει την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων Μετοχών , που σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο προβλέπεται να  είναι η 27η Φεβρουαρίου 2013.Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (FBBANK, PROBANK)