Ανακοίνωση

Αναφορικά με την από 5.10.2012 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το σύνολο των κοινών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (εφεξής η «Eurobank») και ειδικότερα αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε εκτέλεση της από 20.2.2013 σύμβασης εξωχρηματιστηριακής

μεταβίβασης, πρόκειται να υλοποιηθεί την 22.2.2013 η μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών Eurobank προς την Εθνική Τράπεζα. Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας έχει συγκληθεί για να πιστοποιήσει την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με την από 23.11.2012 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας και τη μερική κάλυψη της ανωτέρω αύξησης σύμφωνα με την από 19.02.2013 σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, ώστε να ληφθούν εγκαίρως οι απαραίτητες εγκρίσεις και καταχωρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, αντίστοιχα, και να υλοποιηθεί η πίστωση των νεοεκδιδόμενων μετοχών Εθνικής Τράπεζας στη Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. καθενός εκ των Αποδεχόμενων Μετόχων της Eurobank, κατά τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, την 26.2.2013.

 

Η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει νέα ανακοίνωση περί του ύψους της μερικής κάλυψης και πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (FBBANK, PROBANK)