*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», το Ν. 3864/2010, την Π.Υ.Σ. 38/2012 και τις διατάξεις του ν.2396/96 για τις άυλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2013 καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα

(Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

2. Έκδοση κατ΄ εφαρμογή του νόμου 3864/2010 και της υπ΄ αρ. 38/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών, μη εξασφαλισμένων και μειωμένης κατατάξεως αορίστου διάρκειας ομολογιών μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα, συνολικού ποσού κεφαλαίου έως Ευρώ 1.900 εκατ., όπως αυτό θα προσδιοριστεί ειδικότερα από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταβλητέου διά εισφοράς εις είδος, προς διάθεση αυτών με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Τράπεζας. Παροχή εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων προς έκδοση και διάθεση των ομολογιών σύμφωνα με τους όρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ΕΥΡΟ 9.756 εκατ. μέσω έκδοσης νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, με καταβολή σε μετρητά ή/και με εισφορά εις είδος και με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων στο μέρος της ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με μετρητά και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων για το μέρος της ίδιας ως άνω αύξησης που δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας στην ως άνω αύξηση. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησομένων μετοχών (κατ΄ άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920) και να εξειδικεύσει τους όρους της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας καλούνται οι Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 - Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθούν νέες προσκλήσεις για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) (FBBANK, PROBANK)

grafeio-typou.gr © 2012-2013