Ανακοίνωση

Στην Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank που πραγματοποιήθηκε την 11.4.2013 και ώρα 10.00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 4.482 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες 146.068.847 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, επί συνόλου 734.269.648 μετοχών

, εκ των οποίων 534.269.648 είναι κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 27,34% του ψηφίζοντος μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Θέμα 1ο:

(A) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α), με κεφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20, προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές,

(Γ) Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών (ως αυτή έχει διαμορφωθεί συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” (η “Τράπεζα”).

Επιτευχθείσα Απαρτία: 27,34% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Θέμα 2ο:

Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010, δια αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών ή/και δια εισφοράς εις είδος. Περιορισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετόχων, και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως του προνομιούχου μετόχου, επί της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Χορήγηση δια το υπολειπόμενο τμήμα δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων, μετά δικαιώματος αυτών και προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεγγραφή. Έκδοση και διανομή νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών της Τραπέζης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία: 50% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 27,34% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης.

Η συζήτηση επί του θέματος αυτού ανεβλήθη καθόσον η Συνέλευση δεν διέθετε την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτησή του.

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά την Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)