Δελτίο Τύπου

Η Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, η οποία πραγματοποιήθηκε την 16.4.2013, ενέκρινε:
1.(Α) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, διά μειώσεως του αριθμού αυτών, λόγω συνενώσεως (reverse split),

 

(Β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, διά μεταβολής της ονομαστικής ξίας των κοινών μετοχών (ως αυτή διεμορφώθη υπό σκέλος Α), με εφαλαιοποίηση τμήματος του κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/20, προς τον κοπό, μεταξύ άλλων, σχηματισμού ακεραίας σχέσεως αντικαταστάσεως των
παλαιάς αξίας, προς νέας αξίας, κοινών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών,

Γ) Μείωση, κατ’ άρθρο 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, του κοινού μετοχικού κεφαλαίου ης Τραπέζης, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά δικαιώματος ήφου μετοχών (ως αυτή έχει διαμορφωθεί συνεπεία των ανωτέρω), και πίστωση του ποσού της διαφοράς στο ειδικό αποθεματικό του αυτού άρθρου, Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και Παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσία όπως, επί (ανάγκης) μεταβολής, κατά τα
ανωτέρω, του μετοχικού κεφαλαίου, προβεί στην ταυτοποίηση των οικείων αριθμητικών μεγεθών και, βάσει αυτής, στην αντίστοιχη συμπλήρωσή των στα υπό
τροποποίηση άρθρα του Καταστατικού.

2. Άντληση υπό της Τραπέζης κεφαλαίων, κατ’ εφαρμογή του ν. 3864/2010, διά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών ή/και διά
εισφοράς εις είδος. Περιορισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως των κοινών μετόχων, και κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως του προνομιούχου
μετόχου, επί της εις μετρητά αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Χορήγηση διά το υπολειπόμενο τμήμα δικαιωμάτων προτιμήσεως υπέρ των παλαιών κοινών
μετόχων, μετά δικαιώματος αυτών και προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προεγγραφή. Έκδοση και διανομή νέων κοινών μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων
μετοχών της Τραπέζης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης εξουσίας προς εξειδίκευση των όρων της
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένης της κατ’ άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920 εξουσίας προς ορισμό της τιμής διαθέσεως των νέων
μετοχών) και ρύθμιση συναφών περί την αύξηση θεμάτων.


Αθήναι, 16 Απριλίου 2013Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)