*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Ανακοίνωση

Η Alpha Bank AE (η «Τράπεζα») ανακοινώνει τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους (οι «ΚάτοχοιΤίτλων») υφιστάμενων (i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Tier One Securities), (ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) και (iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης

(οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «Τίτλοι», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων «Σειρά»), τα χαρακτηριστικά των οποίων παρατίθενται κατωτέρω, για αγορά των Τίτλων από την Τράπεζα με την καταβολή τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς που αναφέρεται κατωτέρω (οι «Προτάσεις» και καθεμιά η «Πρόταση»).

Η Πρόταση απευθύνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 19 Απριλίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (το «Πληροφοριακό Σημείωμα») (Tender Offer Memorandum) που συνέταξε η Τράπεζα και τελεί υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και διάθεσή του, που αναφέρονται κατωτέρω.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Σημειώματος (υπό τους κατωτέρω περιορισμούς στη διενέργεια της πρότασης και διάθεσης) διατίθενται από τους Διαχειριστές των Προσφορών (Dealer Managers) και από τον Εκπρόσωπο Αποδοχών (Tender Agent) ως κατωτέρω. Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

1. Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier One Securities):
Issuer/ Εκδότης
    
Series/ Σειρά
    
Κωδικός ISIN
    
Liquidation Preference per
Preferred Security (and integral amount, if applicable)
Ποσό Εκκαθάρισης
ανά Προνομιούχο
Τίτλο (και πολλαπλάσιο
αυτής, εάν εφαρμόζεται)
    
Purchase Price/
Τιμή
Επαναγοράς*
    
Aggregate Outstanding Principal Amount /
Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου
**
    
Maximum
Purchase Amount
Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς
Alpha Group Jersey Limited
    
€300.000.000 Series A Floating Rate Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities
    
XS0159153823
    
€1.000 (€1.000)
    
35%
    
€97.580.000
    
Το σύνολο των
Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Alpha Group Jersey Limited
    
€600.000.000 Series B
CMS-Linked Non-
cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities
    
DE000A0DX3M2
    
€1.000 (€1.000)
    
35%
    
€50.833.000

* Δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό για γεγενημένα μερίσματα [accrueddividend] στους Κατόχους Τίτλων
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πλέον της Τιμής Επαναγοράς.
** Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, εξαιρουμένων των Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

2. Τίτλοι Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier II Securities):

Issuer/ Εκδότης
    
Series/ Σειρά
    
Κωδικός ISIN
    
Minimum Denomination (and integral amount)
Ελάχιστη ονομαστική αξία (και πολλαπλάσιο αυτής)
    
Purchase Price/
Τιμή
Επαναγοράς*
    
Aggregate Outstanding Principal Amount /
Συνολικό Ποσό Ανεξόφλητου Κεφαλαίου **
    
Maximum Purchase Amount
Μέγιστο Ποσό Επαναγοράς
Alpha Group Jersey Limited
    
€130.000.000 Floating Rate Guaranteed Perpetual
Subordinated Notes
Callable with Step-Up
2012
    
XS0313221110
    
€50.000 (€1.000)
    
55%
    
€1.493.000
    
Το σύνολο των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων

* Οι Κάτοχοι Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων θα λάβουν επίσης Δεδουλευμένα Ποσά [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται).
** Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, εξαιρουμένων των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

3. Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης (Lower Tier II Securities):

Issuer/ Εκδότης
    
Series/ Σειρά
    
Κωδικός ISIN
    
Minimum Denomination (and integral
amount)
Ελάχιστη ονομαστική αξία (και πολλαπλάσιο αυτής)
    
Purchase Price/
Τιμή
Επαναγοράς*
    
Aggregate Maximum Outstanding Purchase Principal Amount Amount /
Μέγιστο Συνολικό Ποσό Ποσό Ανεξόφλητου Επαναγοράς Κεφαλαίου**
Alpha Credit Group PLC
    
€350.000.000 Subordinated Floating Rate Notes Due February 2017
    
XS0284930889
    
€50.000
(€1.000)
    
55%
    
€120.782.000
Το σύνολο των Τίτλων
Alpha Credit Group PLC
    
€200.000.000 Subordinated Floating Rate Notes Due March 2017
    
XS0290781490
    
€1.000 (€1.000)
    
55%
    
€45.409.000
Εξασφάλισης

* Οι Κάτοχοι Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης θα λάβουν επίσης Δεδουλευμένα Ποσά [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται).
** Ονομαστική αξία των υφιστάμενων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, εξαιρουμένων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που αγοράστηκαν προγενέστερα και κατέχονται από την Τράπεζα κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος.

Δικαιολογητική βάση της Πρότασης

Η Πρόταση αποτελεί μέρος μιας σειράς προτάσεων για την ενίσχυση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων [core tier I capital base] της Τράπεζας σε συνέχεια:

1. Της από 27 Νοεμβρίου 2012 ανακοίνωσης του Eurogroup, αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην Ελληνική Οικονομία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά ένα μέρος της οποίας το Eurogroup δήλωσε:

«Το Eurogroup θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποιήσεως των Ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προγράμματα για τη διαχείριση των υποχρεώσεων αναφορικά με τους υπολοίπους κατόχους πιστωτικών τίτλων μειωμένης κατατάξεως, προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιη κατανομή της οικονομικής επιβαρύνσεως», και

2. Του δεύτερου προγράμματος οικονομικής αναπροσαρμογής για την Ελλάδα (πρώτη έκδοση – Δεκέμβριος 2012), υπό το οποίο οι τέσσερις μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες (περιλαμβανομένης της Τράπεζας) αναμένεται να διεξάγουν προγράμματα διαχείρισης υποχρεώσεων επί των υβριδικών τους τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης προκειμένου να μειωθούν τα ποσά που θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιοργάνωσή τους.

Η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους στη σχετική Τιμή Επαναγοράς επί εθελοντικής βάσεως.

Έως την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, ο Όμιλος δεν έχει ασκήσει δικαιώματα επαναγοράς οιωνδήποτε Τίτλων (στο βαθμό που έχουν γεννηθεί τέτοια δικαιώματα επαναγοράς) και τυχόν απόφασή του στο μέλλον να ασκήσει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα, αναφορικά µε Τίτλους που δεν αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί βάσει των εκάστοτε κρατουσών οικονομικών συνθηκών, του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των συμφερόντων του Ομίλου. Σε κάθε δε περίπτωση θα τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, επί του παρόντος, σύμφωνα µε τα μέτρα περί Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ληφθεί για την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η επαναγορά ή η διανομή μερισμάτων χωρίς προηγούμενη διαβούλευση µε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (“DG Comp”). Η DG Comp έχει ανακοινώσει ότι, επί της αρχής, οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να επαναγοράζουν χρηματοπιστωτικά μέσα ούτε να προβαίνουν σε διανομή μερισμάτων, εάν κάτι τέτοιο δύναται να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης τράπεζας ή θα προσέκρουε στην αρχές περί κρατικών ενισχύσεων. Η Πρόταση εγκρίθηκε από την DG Comp στις 12 Απριλίου 2013.

Η Alpha Group Jersey Limited δεν έχει προβεί από τις αρχές του 2012 σε καταβολή μερίσματος στις Σειρές Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Παρόλο που επί του παρόντος δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση από την Alpha Group Jersey Limited επί του ζητήματος, η Τράπεζα πιστεύει ότι, ενόψει των ανωτέρω και της παρατεινόμενης σφοδρής οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ούτε η επόμενη καταβολή μερίσματος των Τίτλων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί. Οιαδήποτε απόφαση για μελλοντική καταβολή μερίσματος σε κατόχους Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, που δεν θα αποκτηθούν σύμφωνα με την Πρόταση, θα ληφθεί με βάση τους ίδιους άξονες προβληματισμού και υπό την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών που θα περιλαμβάνονται στους όρους των Τίτλων Κύριων Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (ανά περίπτωση), αλλά και τυχόν οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ή της DG Comp αναλόγως την περίπτωση, περί μη καταβολής μερίσματος.

Ο Όμιλος επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να κατέχει, μεταβιβάσει, επανεκδώσει, επαναδιαθέσει ή ακυρώσει οποιουσδήποτε Τίτλους αγοραστούν από την Τράπεζα στα πλαίσια της Προτάσεως.

Η Τράπεζα προσκαλεί τους Κατόχους Τίτλων (υπό την επιφύλαξη των περιορισμών στην προσφορά και τη διάθεση, που αναφέρονται κατωτέρω, και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα) να προσφέρουν τους Τίτλους τους για αγορά από την Τράπεζα έναντι καταβολής τοις μετρητοίς της Τιμής Επαναγοράς, πλέον των Δεδουλευμένων Ποσών [Accrued Payment] (εφόσον υφίστανται) επί των Τίτλων αυτών. Τίτλοι, που δεν προσφερθούν για αγορά από την Τράπεζα στα πλαίσια της Πρότασης, θα παραμείνουν ανεξόφλητοι και θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των Τίτλων.

Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώσει, τροποποιήσει, ανακαλέσει ή παύσει οποιαδήποτε εκ των Προτάσεων οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα). Οι λεπτομέρειες οιασδήποτε τέτοιας παράτασης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης ή παύσης θα ανακοινωθούν όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Βλ. «Τροποποίηση και Καταγγελία» στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Εντολή Προσφοράς

Προκείμενου να συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την αντίστοιχη Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς, σύμφωνα με την αντίστοιχη Πρόταση, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τους Τίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως την 5η μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 9 Μαΐου 2013, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης, ανανέωσης, 6 τροποποίησης, παύσης ή αναθεωρήσεως κατά ταπροβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Σημείωμα (η «Προθεσμία Λήξης»).

Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή, μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τον χρόνο, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων, προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να αποδεχθεί ή (στις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή να αποδεχθεί την Πρόταση εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα. Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Προσφοράς μπορεί να είναι εκπνέουν πριν από τις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Οι Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τροποποίηση και Καταγγελία» του Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για το ανεξόφλητο κεφάλαιο ενός Τίτλου κάθε Σειράς εκδόσεως, η αξία του οποίου δε θα πρέπει να υπολείπεται της υφισταμένης ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) της υπόψη Σειράς, ενώ στις περιπτώσεις που σε μια Σειρά υφίστανται πολλαπλάσια ακέραια της ελάχιστης ονομαστικής αξίας, οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για πολλαπλάσια, όπως περιγράφονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων

Τα ακόλουθα συνοψίζουν το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των Προτάσεων, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι η Προθεσμία Λήξης των Προτάσεων δεν θα παραταθεί. Η παρούσα περίληψη τελεί συνολικά υπό την επιφύλαξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό μετις λεπτομερέστερες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό".
Κύρια κατηγορία: Τράπεζες
Υποκατηγορία: Alpha Bank (Emporiki Bank)

grafeio-typou.gr © 2012-2013