Στα 14,4 εκατ. ευρώ υποχώρησαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο, έναντι 57,1 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας πτώση 74,8%, περιλαμβανομένου του ΑΔΜΗΕ μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Τα κέρδη της ΔEΗ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μη συμπεριλαμβανομένου του ΑΔΜΗΕ, διαμορφώνονται στα 6,4 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 180,2 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € 2,48 δισ. έναντι € 2,66 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2016, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 199,4 εκατ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 250,8 εκατ. (46,8%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 11,5% έναντι 20,1%.

Η μείωση αυτή οφείλεται στην αρνητική επιβάρυνση -συνολικού ύψους € 274,6 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), και οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ σε τιμές κάτω του κόστους.

Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η αρνητική επιβάρυνση των παραγόντων αυτών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο α’ τρίμηνο του έτους (€ 196,7 εκατ.) έναντι του β΄ τριμήνου (€ 77,9 εκατ.).

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο β’ τρίμηνο, η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ήταν, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια μηδενική, έναντι αύξησης € 104,7 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017 και € 180 εκατ. το β’ τρίμηνο του 2016, με αποτέλεσμα την σημαντική ανάκαμψη του EBITDA σε € 161,1 εκατ. και του αντίστοιχου περιθωρίου σε 14,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο όταν το EBITDA ήταν € 123,6 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο ήταν 9%.

Εάν δεν υπήρχαν οι επιβαρύνσεις από ΕΛΑΠΕ και ΝΟΜΕ, το EBITDA του β’ τριμήνου 2017 θα ήταν € 239 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά € 48,7 εκατ. ή 25,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το περιθώριο EBITDA θα ήταν 21,4% έναντι 15,2% πέρυσι.

Στο β’ τρίμηνο, στα αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας αναγνωρίσθηκε κέρδος από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 198,6 εκατ., το οποίο σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 172,2 εκατ. λόγω διαφοράς στην αξία συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2017 διαμορφώθηκαν σε € 42,3 εκατ. έναντι € 92,5 εκατ. το α’ εξάμηνο 2016. Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 14,4 εκατ. έναντι € 57,1 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2017 κατά € 180,2 εκατ. ή 6,8% και διαμορφώθηκε σε € 2.484,3 εκατ. έναντι € 2.664,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016, λόγω της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 199,4 εκατ. (€ 2.332 εκατ. έναντι € 2.531,4 εκατ.).

Η μείωση αυτή οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

- στην απώλεια μεριδίου αγοράς

- στην επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και

- στην αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση μη τεχνικών απωλειών (ρευματοκλοπές)

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 3,4%.

Στον κύκλο εργασιών του α΄ εξαμήνου 2017 συμπεριλαμβάνεται ποσό € 28,8 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή πελατών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με πέρυσι κατά € 2,5 εκατ.

Αναλυτικότερα:

- Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας, αυξήθηκε κατά 3,4% το α΄ εξάμηνο 2017 στις 28.053 GWh έναντι 27.122 GWh το α΄ εξάμηνο 2016, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο (ειδικά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Η ζήτηση αυτή κατά το β’ τρίμηνο του 2017 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ συγκρίνοντας τα δύο τρίμηνα του 2017, η ζήτηση του β’ τριμήνου ήταν μειωμένη κατά 11,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο.

Η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε κατά 5,6% καθώς καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν αυξημένες εξαγωγές από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, λόγω ελκυστικών τιμών των εκεί αγορών καθώς και της δυνατότητας εξαγωγής των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”.

Παρά την προαναφερθείσα αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι πωλήσεις της ΔEΗ μειώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2017 λόγω της μείωσης του μέσου μεριδίου της στην αγορά προμήθειας. Συγκεκριμένα, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας, με όρους προϊόντος (ηλεκτρική ενέργεια) και όχι αριθμού πελατών, μειώθηκε σε 88,2% το α΄ εξάμηνο του 2017 από 93,4% το α΄ εξάμηνο του 2016.

Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 85,5% τον Ιούνιο του 2017 από 90,3% τον Ιούνιο του 2016, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔEΗ, ανά τάση, ήταν 98,6% στην Υψηλή Τάση, 66,6% στη Μέση Τάση και 90,6% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 99,9%, 75,6% και 94,2% τον Ιούνιο του 2016 αντίστοιχα.

- Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ κάλυψαν το 57% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο 2017 (54,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο 2016 ήταν 52,2% (49% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔEΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το α΄ εξάμηνο 2017 ήταν 51% έναντι 45% το α΄ εξάμηνο 2016.

Η αύξηση των ποσοστών αυτών οφείλεται στο γεγονός ότι το α’ εξάμηνο του 2017 η παραγωγή της ΔEΗ κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της ζήτησης, αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 17,8% όταν η παραγωγή των τρίτων αυξήθηκε κατά 5,5%. Σημειώνεται ότι, το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από τρίτους μειώθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καθώς οι εν λόγω traders προτίμησαν τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης λόγω υψηλότερων τιμών. Έτσι το βάρος κατά την περίοδο 20.12.2016 έως 12.2.2017 για την αντιμετώπιση της κατάστασης Συναγερμού που κηρύχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το επωμίστηκε η ΔEΗ, η οποία υποχρεώθηκε να λειτουργήσει τις μονάδες φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου IV με καύσιμο diesel.

- Η παραγωγή από λιγνίτη το α’ εξάμηνο του 2017 ήταν αυξημένη κατά 23,4% (1.525 GWh) από 6.512 GWh το α’ εξάμηνο του 2016 σε 8.037 GWh εφέτος, ενώ η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου ήταν αυξημένη κατά 62,2% (1.432GWh) από 2.303 GWh πέρυσι σε 3.735 GWh εφέτος.

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 70,6 εκατ. (3,3%), από € 2.129,0 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016, σε € 2.199,6 εκατ. το α΄εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της χρέωσης για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, του κόστους της ενεργειακής κρίσης και των δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

Σημειώνεται όμως ότι, στο β΄ τρίμηνο καταγράφηκε μείωση των δαπανών αυτών κατά € 107,2 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της προαναφερθείσας μηδενικής αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών

Προβλέψεις

Ο ρυθμός αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών το α’ εξάμηνο του 2017 μειώθηκε κατά € 239,7 εκατ. σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016, σε € 103,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017 έναντι € 343,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2016. Συγκεκριμένα, για το β’ τρίμηνο 2017 η αύξηση των προβλέψεων ήταν ουσιαστικά μηδενική έναντι αύξησης πρόβλεψης ύψους € 104,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, η συνολική αύξηση των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε € 114,6 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017 έναντι € 341,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2016.

Το καθαρό χρέος, εξαιρουμένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 30.06.2017 ήταν € 3.803 εκατ., μειωμένο κατά € 519,8 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016 και κατά € 499,2 εκατ. σε σχέση με την 30.6.2016

Πέρα από τη μείωση του καθαρού χρέους, καταγράφηκε μείωση και του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές της Μητρικής Εταιρείας κατά € 83 εκατ. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 30.06.2017 μειώθηκαν σε € 676 εκατ., έναντι € 759 εκατ. στο τέλος του 2016.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Στο β΄ τρίμηνο του 2017 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας της Μητρικής Εταιρείας με το EBITDA να διαμορφώνεται στα € 110,4 εκατ. έναντι € 56,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο και το αντίστοιχο περιθώριο σε 10,2% από 4,2%. Η ανάκαμψη αυτή αντανακλά, σε μεγάλο βαθμό, τις δράσεις της Εταιρείας για αντιμετώπιση των εκ συστήματος μη συνεπών πελατών. Έτσι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις στο β’ τρίμηνο μηδενίστηκαν.

Αντίθετα, σημαντική πίεση στην κερδοφορία της Εταιρείας συνεχίζουν να ασκούν εξωγενείς παράγοντες, όπως η χρέωση για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ και οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες το EBITDA του β΄ τριμήνου θα διαμορφωνόταν σε € 188 εκατ. και το αντίστοιχο περιθώριο σε 17,4%. Τονίζεται ακόμη ότι η επιβάρυνση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ έχει αρνητική επίδραση στο άνοιγμα της αγοράς.

Τον Απρίλιο εξοφλήθηκε ομόλογο ύψους € 200 εκατ., ενώ τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔEΗ και η εταιρεία εισέπραξε τα προβλεπόμενα τιμήματα από τη State Grid και το Ελληνικό Δημόσιο. Σε σχέση με το τέλος του 2016 το καθαρό χρέος της ΔEΗ μειώθηκε κατά 501,3 εκατ.

Σε ότι αφορά στην εισπραξιμότητα οι εισπράξεις του 7μήνου του 2017 εκπέμπουν ορισμένα θετικά μηνύματα καθώς υπολείπονται μόλις 1,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2016, οπότε το μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά ήταν περίπου 6% μεγαλύτερο και παράλληλα δεν υπήρχε η έκπτωση συνέπειας κατά 15%. Παρά ταύτα το πρόβλημα παραμένει, και χρειάζεται περισσότερο δραστική αντιμετώπιση. Τις προσεχείς ημέρες θα προσληφθεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος, με κάποια καθυστέρηση έναντι των αρχικών χρονικών προβλέψεων λόγω της εξ αντικειμένου σύνθετης διαδικασίας επιλογής.

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της λιανικής αγοράς διαπιστώνεται, παρά τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, στασιμότητα το τελευταίο 3μηνο. Παρατηρείται μάλιστα αξιοσημείωτη εμφάνιση του φαινομένου των επισφαλειών και στους άλλους προμηθευτές παρά το γεγονός ότι είχαν την ευχέρεια επιλογής της πελατείας τους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του προϊόντος της ΗΕ, η οποία απαιτεί επενδύσεις, στρατηγική και ανάληψη κινδύνου και βέβαια κάθε άλλο παρά για επιχειρηματική δραστηριότητα εύκολου κέρδους και βασισμένου σε παρεμβάσεις που στρεβλώνουν την αγορά προσφέρεται. Για το σωστό άνοιγμα της αγοράς η ΔEΗ έχει ήδη καταρτίσει χαρτοφυλάκιο πελατών προς διάθεση και αναμένει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Για την ανάκτηση από την εταιρεία των ποσών που έχει δαπανήσει τα προηγούμενα χρόνια (μετά το 2011) για ΥΚΩ η γνωμοδότηση της ΡΑΕ για ποσό της τάξης των € 360 εκατ. δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ήδη έχουν υποβληθεί οι απόψεις της ΔEΗ, με την επιδίωξη επίλυσης της διαφοράς με διάλογο ή έστω με προσφυγή σε διαιτησία.

Από τον Ιούλιο έχει αρχίσει η εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔEΗ, στα πλαίσια του οποίου εκτός των άλλων θα καθοριστεί το βέλτιστο επιχειρηματικό μοντέλο και ο οδικός χάρτης εταιρικού μετασχηματισμού.

Στο μεταξύ ήδη εφαρμόζονται μέτρα βέλτιστης αξιοποίησης του Προσωπικού, και ενίσχυσης της διοικητικής λειτουργίας μεταξύ άλλων με το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Η ΔEΗ ετοιμάζεται εντατικά και ενεργεί για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που απορρέουν αφενός από την επικείμενη αλλαγή του μοντέλου αγοράς ΗΕ στη χώρα μας και αφετέρου την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Ταυτόχρονα θα αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των ΑΠΕ και των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενώ εντείνει τις προσπάθειες για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο εξωτερικό».Κύρια κατηγορία: Ενέργεια - Εταιρίες Καυσίμων
Υποκατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)