*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής - Κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ | SOS από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών: Όχι στην κατάχρηση αντιβιοτικών | Ρόδος: Σχολικό έπεσε σε ρέμα βάθους τριών μέτρων | Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - 21 συλλήψεις | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: NASA: Και επίσημα «νεκρό» το ρομποτικό ρόβερ Opportunity στον Άρη.

Με θετικό πρόσημο κλείνει το 2016 για την Εθνική Ασφαλιστική καθώς τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το 2016 ανήλθαν σε €57,8 εκατ. έναντι €78,2 εκατ. το 2015.Τα κέρδη αξιολογούνται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς η εταιρία διατηρεί υψηλή κερδοφορία σε αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες.

Εκτός του λειτουργικού αποτελέσματος, σημαντική ώθηση στα κέρδη του Ομίλου έδωσαν τα Έσοδα Επενδύσεων, τα οποία ανήλθαν σε €60,2 εκατ. το 2016 έναντι €111,7 εκατ. το 2015. Η μείωση μεταξύ 2015 και 2016 οφείλεται κυρίως στην πραγματοποίηση λιγότερων κεφαλαιακών κερδών από πώληση αξιογράφων το 2015, αλλά και στη συνεχιζόμενη έμφαση προς επενδύσεις υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης, στα πλαίσια της συγκράτησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως αυτές προσδιορίζονται από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Κλάδος Ζωής

Τα αποτελέσματα προ φόρων του κλάδου ζωής του Ομίλου, ανήλθαν σε ζημιές (€36,6) εκατ. το 2016, έναντι κερδών €38,3 εκατ. το 2015. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αλλαγή της μεθοδολογίας προσδιορισμού της καμπύλης προεξόφλησης αποθεμάτων της Μητρικής, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μέσου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της αγοράς.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά την Μητρική, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ατομικών Ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων unit linked, αυξήθηκαν κατά 24,7% σε σχέση με το 2015, ανερχόμενα σε €298,5 εκατ. το 2016, ενώ μειωμένη είναι η παραγωγή του Κλάδου Ομαδικών Ζωής (μη συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων DAF & Εθνική Εφάπαξ) κατά 8,4% σε €54,6 εκατ., κυρίως λόγω των προϊόντων Ζωής επί στεγαστικών δανείων και Προστασίας πληρωμών. Η συνολική παραγωγή Bancassurance Κλάδου Ζωής για το 2016 ανήλθε σε €90,7 εκατ. έναντι €41,6 εκατ. για το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 118,2%, που οφείλεται κυρίως στο νέο προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», το οποίο περιλαμβάνει εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια ζωής, σημειώνοντας σημαντική παραγωγή στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, ύψους €55,2 εκατ.

Η παραγωγή του προϊόντος DAF ανήλθε σε €49,1 εκατ. έναντι €22,9 εκατ. για το 2015, ενώ για το προϊόν Εθνική Εφάπαξ δεν σημειώθηκε παραγωγή καθώς υπήρξε παύση της διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος μετά την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στα τέλη Ιουνίου 2015, ενώ είχε προλάβει να σημειώσει παραγωγή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ύψους €91,4 εκατ..

Γενικές Ασφαλίσεις

Κατά το 2016 συνεχίστηκε η κερδοφορία στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων, με τα κέρδη προ φόρων της Μητρικής Εταιρίας να ανέρχονται σε €93,6 εκατ. το 2016 έναντι €53,2 εκατ. το 2015, αύξηση η οποία οφείλεται κυρίως στην διακοπή της σύμβασης LPT με όφελος €42,0 εκατ. Το τεχνικό αποτέλεσμα των Γενικών κλάδων, στο οποίο δε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα επενδύσεων, τα λοιπά έσοδα και τα λειτουργικά έξοδα, ήταν σημαντικά αυξημένο σε €131,9 εκατ. το 2016 έναντι €91,8 εκατ. το 2015.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων του κλάδου αυτοκινήτων ανήλθαν σε €74,6 εκατ. έναντι €26,4 εκατ. το 2015. Ο δείκτης ζημιών της ίδιας κράτησης (loss ratio), μη συμπεριλαμβανομένων των προαναφερόμενων κονδυλίων, μειώθηκε στο 24,6% έναντι 39,3% το 2015 λόγω ευνοϊκής εξέλιξης ζημιών παλαιοτέρων ετών.

Μείωση των κερδών προ φόρων παρατηρείται στους Κλάδους Πυρός και Απώλειας Κερδών, τα οποία ανήλθαν σε €22,3 εκατ. έναντι €27,5 εκατ. το 2015.

Στους Λοιπούς Γενικούς Κλάδους, το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε ζημιά (€3,4) εκατ. έναντι ζημιάς (€0,7) εκατ. το 2015.

Κεφάλαια υπό διαχείριση

Τα Κεφάλαια υπό διαχείριση, ήτοι ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, διαθέσιμα και ακίνητα συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρία για τα Unit Linked προϊόντα, για το 2016 ανέρχονται σε επίπεδο Ομίλου σε €3.021,5 εκατ. έναντι €2.917,1 εκατ. του 2015 σε όρους εύλογης αξίας. Για την Μητρική, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε €2.951.3 εκατ. το 2016 έναντι €2.850,0 εκατ. το 2015. Στη διάρκεια της χρήσης του 2016 ο Όμιλος μείωσε τις προθεσμιακές του καταθέσεις, οι οποίες την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε €56,0 εκατ. έναντι €161,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015, αυξάνοντας παράλληλα τη θέση της σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού δημοσίου και ομόλογα ευρωπαϊκών κυρίως κρατών.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το 1,4% του χαρτοφυλακίου της Μητρικής - εξαιρουμένων των Unit Linked - ήταν επενδυμένο σε μετοχές κυρίως του Γενικού Δείκτη του Χ.Α., ενώ το 12,0% σε αμοιβαία κεφάλαια. Το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο ανερχόταν στο 75,1% των υπό διαχείριση κεφαλαίων, ήτοι €1.684,3 εκατ. και αποτελούνταν κυρίως από Κρατικά Ομόλογα εκ των οποίων €146,0 εκατ. εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου και € 516,2 εκατ. αφορούσαν σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 3μηνης και 6μηνης διάρκειας, σε όρους λογιστικής αξίας. Η μέση διάρκεια έως τη λήξη χαρτοφυλακίου ομολόγων της Μητρικής ανερχόταν σε περίπου 8 έτη.

Το 2015 αντίστοιχα, η κατανομή ήταν μετοχές 1,8%, αμοιβαία κεφάλαια 12,5% και ομόλογα 68,4% ενώ η μέση εναπομένουσα διάρκεια του χαρτοφυλακίου ομολόγων ήταν περίπου 6 έτη.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το χαρτοφυλάκιο των Unit Linked της Μητρικής ανερχόταν σε €595,2 εκατ., αποτελούμενο από ομόλογα σε ποσοστό 16,3%, αμοιβαία κεφάλαια σε ποσοστό 26,9% και 54,6% σε προθεσμιακές καταθέσεις ειδικού τύπου σε ευρώ με 100% εγγυημένο κεφάλαιο και εγγυημένη απόδοση στη λήξη (προϊόντα Εφάπαξ). Το 2015 αντίστοιχα, η κατανομή ήταν ομόλογα σε ποσοστό 16,2 %, αμοιβαία κεφάλαια 25,7%, και προθεσμιακές καταθέσεις ειδικού τύπου 53,6 %.

Η Μητρική Εταιρία κατά τη χρήση 2016 προέβη σε απομείωση αξιογράφων ύψους €6,5 εκατ. σε σχέση με €6,2 εκατ. το 2015, με κριτήριο τη σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στην εύλογη αξία.

Ίδια Κεφάλαια – Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας

Ο Όμιλος, συνέχισε να ενισχύει περαιτέρω τα κεφάλαιά του με τη σημαντική κερδοφορία του κατά το 2016. Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €50,6 εκατ. κατά την 31.12.2016 σε σχέση με 31.12.2015, διαμορφούμενα σε €747 εκατ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται σε κέρδη μετά φόρων ύψους €43,1 εκατ. πλέον κερδών από αποτίμηση (μετά φόρων) του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ύψους €10,4 εκατ., που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση μείον €2,9 εκατ. (μετά φόρων) από την αύξηση της υποχρέωσης από προγράμματα καθορισμένων παροχών και λοιπών κινήσεων που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση.Από την 1 Ιανουαρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 5ης Φεβρουαρίου 2016. Ο νέος νόμος αντικαθιστά τον προηγούμενο Ν.Δ. 400/1970 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και θέτει σε ισχύ τις απαιτήσεις της Οδηγίας Φερεγγυότητα 2 (Solvency II) 2009/138/EE.

Η θετική πορεία των κερδών τόσο της Μητρικής όσο και του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσουν πλεόνασμα κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας υπό το νέο εποπτικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ, για κάθε περίοδο αναφοράς από την πρώτη ημέρα εφαρμογής, με τη χρήση μεταβατικών μέτρων, με το δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας να διαμορφώνεται κατά την 31.12.2016 σε 169% σε επίπεδο Μητρικής και σε 163% σε επίπεδο Ομίλου.

Η Μητρική Εταιρία είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρίας μας. Κατά συνέπεια οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ενοποιούνται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Τράπεζας με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Η Μητρική και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου, δεν κατείχαν ίδιες μετοχές κατά την 31.12.2016.                                                       

    Κύρια κατηγορία: Ασφαλιστικές Εταιρίες
Υποκατηγορία: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.

grafeio-typou.gr © 2012-2013