Με κερδοφορία "έκλεισε" το 2016 για την εταιρία Υδρόγειος Α.Α.Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα:

Τα δουλευμένα ασφάλιστρα της «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.» κατά την χρήση 2016 ανήλθαν σε € 68.183.306,25 έναντι € 83.536.098,19 της προηγούμενης χρήσης 2015. Κατά τη χρήση 2016 καταβλήθηκαν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ποσού € 31.318.894,84 έναντι € 45.662.081,98 της προηγούμενης χρήσης 2015.

Τα τεχνικά αποθέματα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε € 145.609.809,97 έναντι € 153.362.192,47 της προηγούμενης χρήσης 2015. Στη χρήση 2016 το σύνολο των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε σε € 157.975.291,76 έναντι € 154.225.761,81 της προηγούμενης χρήσης 2015. Οι επενδύσεις σε ακίνητα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε € 21.410.461,46 έναντι € 22.988.195,87 της προηγούμενης χρήσης 2015. Τα έσοδα επενδύσεων το 2016 ανήλθαν σε € 3.507.249,02 έναντι € 4.341.750,56 της προηγούμενης χρήσης 2015. Το 2016 τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 53.249.163,25 έναντι € 45.887.431,34 της προηγούμενης χρήσης 2015.

Αποτελέσματα – Διάθεση κερδών

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 11.494.739,06 έναντι κερδών προ φόρων € 11.161.323,91 της προηγούμενης χρήσης 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 8.117.733,67 έναντι κερδών μετά από φόρους € 5.957.019,44 της προηγούμενης χρήσης 2015. Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως ακολούθως:

α) μεταφορά σε Τακτικό αποθεματικό ποσού € 2.500.000,00

β) καταβολή του προσωρινού μερίσματος ποσού € 1.086.125,18 ως μέρισμα της χρήσης και

γ) μεταφορά του υπολοίπου των κερδών της χρήσης ποσού € 4.531.608,49 στα «Αποτελέσματα εις νέο».

Κεφαλαιακή επάρκεια

Η Εταιρεία για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας χρησιμοποιεί τον τυποποιημένο μαθηματικό τύπο (Standard Formula) και δεν κάνει χρήση εσωτερικού υποδείγματος. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας βάσει ΦΙΙ κατά την 31.12.2016 ανήλθαν σε € 54,7εκ ενώ τα Διαθέσιμα Κεφάλαια σε € 53,6 εκ λαμβανομένης υπόψη της απόφασης διανομής μερίσματος. Το 92% των Διαθέσιμων Κεφαλαίων (€ 49,1εκ) είναι κεφάλαια 1ης διαβάθμισης (κεφάλαια καλής ποιότητας) ενώ μόλις € 4,5εκ ανήκουν στην 3η κατηγορία διαβάθμισης.

Οι Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (MCR) ανέρχονται σε € 13,1εκ κατά την 31.12.2016, με τον δείκτη κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (MCR ratio) να ανέρχεται στο 374%. Οι Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχονται στο ποσό των € 45,5εκ και ο Δείκτης Κάλυψης SCR στο 118%. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και οποιουδήποτε άλλου μεταβατικού μέτρου. Επιπλέον η Εταιρεία έχει εκπονήσει σχετική μελέτη αναγνώρισης της Προσαρμογής Ικανότητας Απορρόφησης Ζημιών των Αναβαλλόμενων Φόρων (LACdt). Τυχόν αναγνώριση θα αυξήσει περαιτέρω τον Δείκτη Κάλυψης SCR.

Θυγατρικές Εταιρείες – Διεθνείς δραστηριότητες

Κατά το έτος 2016 τα δουλευμένα ασφάλιστρα της θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο με την επωνυμία «Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) ΛΤΔ» ανήλθαν σε € 11.650.705,00 έναντι € 10.710.592,00 της προηγούμενης χρήσης 2015. Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 1.606.659,00 έναντι κερδών προ φόρων € 1.624.887,00 της προηγούμενης χρήσης 2015.

Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 1.483.396,00 έναντι κερδών μετά από φόρους € 1.397.380,00 της προηγούμενης χρήσης 2015.

Δίκτυο Πωλήσεων

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της η εταιρεία, εκτός από τα κεντρικά της γραφεία που αποτελούν και την έδρα της, διαθέτει επτά (7) υποκαταστήματα και έντεκα (11) γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ το Δίκτυο Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών της αποτελείται από περισσότερους από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.Κύρια κατηγορία: Ασφαλιστικές Εταιρίες
Υποκατηγορία: ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.&Α.Ε.