Η Siemens ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2015. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG, δήλωσε: «Ως προς τον όγκο των δραστηριοτήτων, οι επιδόσεις μας ήταν καλές στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Η κερδοφορία των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μας, δείχνει ότι πρέπει ακόμη να βελτιώσουμε ορισμένες από τις δραστηριότητές μας».

Πιο συγκεκριμένα, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 16% στο δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα €20,8 δισ., συμπεριλαμβανομένων μεγάλων παραγγελιών στον τομέα των σιδηροδρόμων. Σε συγκρίσιμη ετήσια βάση και εξαιρουμένων συναλλαγματικών διαφορών και επιπτώσεων στο χαρτοφυλάκιο, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν αύξηση ύψους 7%. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8% κι έφτασαν τα €18.0 δισ., με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται στο 1,15.

Σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, τα έσοδα παρέμειναν σταθερά.

Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκαν κατά 5% (στα €1,7 δισ.), κυρίως λόγω επιπτώσεων στις δραστηριότητες Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπως αναμενόταν. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα €3,9 δισ., συμπεριλαμβανομένων κερδών €1,6 δισ., €1,4 δισ. και €0,2 δισ. από την πώληση των δραστηριοτήτων στον τομέα των βοηθημάτων ακοής, την πώληση του μεριδίου της Siemens στην BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) και των δραστηριοτήτων πληροφορικής υγείας αντίστοιχα. Έτσι, τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €4,70.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η ανάπτυξη του όγκου των δραστηριοτήτων της εταιρείας επηρεάστηκε σημαντικά από συναλλαγματικές διαφορές, λόγω της αποδυνάμωσης του Ευρώ, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, ο υψηλότερος όγκος δραστηριοτήτων οφείλεται ειδικότερα στις μεγάλες παραγγελίες που έλαβε η Διεύθυνση Mobility. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η παραγγελία ύψους €1.7 δισ. για την παράδοση περιφερειακών τραίνων και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης στη Γερμανία. Επιπλέον, διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης εμφανίστηκε στις παραγγελίες των Διευθύνσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Υγείας και Ενεργειακής Διαχείρισης.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, διαμορφώθηκε σε νέα υψηλά, φτάνοντας τα €109 δισ., συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών επιδράσεων €5 δισ. Τα έσοδα ήταν υψηλότερα για όλες τις Διευθύνσεις της Siemens, λόγω θετικών συναλλαγματικών επιδράσεων, ενώ διψήφιος ρυθμός ανάπτυξης εσόδων σημειώθηκε στις Διευθύνσεις Υγείας και Ενεργειακής Διαχείρισης.

Επίσης, τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ήταν χαμηλότερα σε ετήσια βάση, λόγω της πτώσης που σημειώθηκε στις Διευθύνσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Μεταποιητικών Βιομηχανιών και Μετάδοσης Κίνησης (Process Industries and Drives). Η πτώση σε αυτές τις δραστηριότητες υπερκέρασε τη βελτίωση που σημειώθηκε στη Διεύθυνση Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η συνεχιζόμενη βάσει σχεδιασμού αύξηση δαπανών για πωλήσεις και έρευνα και ανάπτυξη αποτυπώθηκε και στα οικονομικά αποτελέσματα, και ήταν ιδιαίτερα εμφανής στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου. Οι χρεώσεις αποκοπής για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €140 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος τους να απορροφάται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκαν κυρίως λόγω των κερδών ύψους €1,4 δισ. από την πώληση του μεριδίου της Siemens στην BSH. Το μέγεθος αυτό επηρεάστηκε μόνο μερικώς από τη ζημία ύψους €0,2 δισ. σε σχέση με το μερίδιο της Siemens στην Unify Holdings B.V. (Unify) και τις αρνητικές επιπτώσεις στα εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου του εταιρικού ταμείου. Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν από την πώληση των δραστηριοτήτων στον τομέα των βοηθημάτων ακοής (€1,6 δισ.) και της πληροφορικής υγείας (€0,2 δισ.), οι οποίες αποτελούν μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες.

Η ελεύθερη χρηματοροή των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων μειώθηκε στα €750 εκατ. (από €1,779 δισ. στο δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2014), κυρίως λόγω της εικόνας των Διευθύνσεων Αιολικής Ενέργειας και Ανανεώσιμων και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, όπου και αυξήθηκαν σημαντικά τα αποθέματα. Το εταιρικό ταμείο ήταν αρνητικό κυρίως λόγω εκκαθαρίσεων σε εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι εισερχόμενες χρηματοροές που σχετίζονται με την πώληση του μεριδίου της Siemens στην BSH και την πώληση των δραστηριοτήτων βοηθημάτων ακοής και πληροφορικής υγείας έφτασαν συνολικά τα €5,9 δισ. Το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί μέρος της ελεύθερης χρηματοροής. 

Η εταιρεία επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για το χρηματοοικονομικό έτος 2015. Συγκεκριμένα, η Siemens αναμένει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον της θα συνεχίσει να είναι περίπλοκο κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2015, λόγω και των γεωπολιτικών εντάσεων, μεταξύ άλλων. Εκτιμάται ότι τα έσοδα σε οργανική βάση θα παραμείνουν σταθερά σε σχέση με το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος.

Επίσης, η Siemens αναμένει ότι οι παραγγελίες θα ξεπεράσουν τα έσοδα, με το δείκτη καταγραφής της τάσεις πωλήσεων να υπερβαίνει το 1. Ακόμη, αναμένεται ότι τα κέρδη από αποεπενδύσεις θα οδηγήσουν στην αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή κατά τουλάχιστον 15% σε σχέση με τα €6,37 του χρηματοοικονομικού έτους 2014. Όσον αφορά στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, η εταιρεία αναμένει ότι το περιθώριο κέρδους θα διαμορφωθεί στο 10-11%. Οι παραπάνω εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν πιθανές επιπτώσεις από νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα.Κύρια κατηγορία: Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορία: Siemens A.E.