Ανακοίνωση

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι  την 18.4.2013 συνήλθε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.817.935 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι  το 71,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που περιλαμβάνονται στην από 21.3.2013 σχετική Πρόσκληση.Θέμα 1o: Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 15.118.950 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 50.396.500 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας  εκάστης 0,30 ευρώ.

- Η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά τον χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτιμήσεως.

- Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο έκδοση, θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό "Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

 - Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους με δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία μίας νέας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής  ανά μία παλαιά.

- Το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων της Εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,.

- Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

- Οι βασικοί μέτοχοι ΔΟΛ Α.Ε. και ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. δήλωσαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού ΧΑ, ότι προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία έως την ολοκλήρωση της προτεινόμενης αύξησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και (β) επιφυλάσσονται για την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

- Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται να καθορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση  της ανωτέρω απόφασης, για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Θέμα 2o: Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω.

Θέμα 3o: Αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση των άρθρων 11, 30, 33 και 34 του καταστατικού της Εταιρείας. ώστε η δημοσιότητα εταιρικών στοιχείων και προσκλήσεων να διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κύρια κατηγορία: Πρόσφατα θέματα
Υποκατηγορία: Μ.Μ.Ε. (Τύπος - Τηλεόραση)