*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Ανακοίνωση

Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα € 96,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 23,1% σε σχέση με το 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (-41%), η οποία επηρεάστηκε αφενός από την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου από τη μείωση των δανειακού χαρτοφυλακίου.Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των προβλέψεων και της απομείωσης αξίας ενεργητικού) ανήλθαν στα € 120,4 εκατ., εμφανίζοντας μείωση κατά 13,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του κόστους, ως αποτέλεσμα της πολιτικής συγκράτησης δαπανών, επετεύχθη τόσο στα διοικητικά έξοδα, όσο και στα έξοδα προσωπικού.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις και απομείωση αξίας ενεργητικού) ανήλθαν σε € -23,9 εκατ.

Παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε € 99,2 εκατ. καταγράφοντας μείωση κατά 79,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η καθαρή ζημιά του Ομίλου ανήλθε σε € 105,2 εκατ., σε σχέση με την καθαρή ζημιά ύψους € 795,6 εκατ. της
προηγούμενης χρήσης.

Με 31 εκεμβρίου 2012, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν σε € 1,9 δισ. εμφανίζοντας μείωση 27% σε σχέση με το εκέμβριο του 2011.

Κατά την ίδια ημερομηνία, οι καταθέσεις ανήλθαν σε € 2,04 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 11,7% σε σχέση με το εκέμβριο του 2011.

Επίσης, στο τέλος του 2012, το δίκτυο της Τράπεζας περιλαμβάνει 104 καταστήματα.


Σημαντικά Γεγονότα

Το 2012 σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι επιδόσεις της τράπεζας παρέμειναν αρνητικές, επηρεασμένες σημαντικά από το γενικότερο υφεσιακό κλίμα της Ελληνικής οικονομίας. Ώστόσο, αποτέλεσε έτος σημαντικών αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την εξαγορά της τράπεζας από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Στις 14.12.2012, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Société Générale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. Ως μέρος της συναλλαγής, η Société Générale συμφώνησε να προκαταβάλει στη Γενική Τράπεζα το ποσό των € 281 εκατ., όπως ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο προοριζόταν για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. Επί τη βάσει ειδικού ελέγχου (due diligence) που διενεργήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το ποσό αυτό αναπροσαρμόστηκε στο ποσό των € 290 εκατ. Το ποσό αυτό αθροίστηκε με την προηγούμενη προκαταβολή των € 60 εκατ.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ (Τυποποιημένη μέθοδος για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο), μετά την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά € 350,030 εκατ., έφτασε στο 14,70% έναντι
8,96% για το 2011.

Η αναλογία δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 94% το Δεκέμβριο του 2012 από 143% το Δεκέμβριο του 2011.

Μετά την πρόσφατη εισροή κεφαλαίων, η Γενική Τράπεζα είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, χωρίς εξάρτηση από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης και με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα απαιτούμενα, από την Τράπεζα της Ελλάδος, επίπεδα.

Επιχειρηματικές προοπτικές και κίνδυνοι

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας επηρεάζονται σημαντικά από την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει τους δημοσιονομικούς και διαρθρωτικούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί. Αναμένεται, ωστόσο, να συνεχίσει να υπάρχει αρνητική επίδραση στην πραγματική οικονομία, και κατ’ επέκταση, στον τραπεζικό τομέα, κατά το 2013.

Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον, ο Όμιλος της Γενικής Τράπεζας προτίθεται να αξιοποιήσει την κεφαλαιακή βάση και τη ρευστότητα που κατέχει, καθώς και την υποστήριξη της μητρικής Τράπεζας Πειραιώς, ώστε να βελτιώσει την επιχειρηματική αποτελεσματικότητα και τις υπηρεσίες που παρέχει σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.
Κύρια κατηγορία: Υπουργεία - ΔΕΚΟ - Φορείς - Οικονομία
Υποκατηγορία: ΕΥΔΑΠ

grafeio-typou.gr © 2012-2013