*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Δελτίο Τύπου

Ο Όμιλος εταιριών ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο τρίμηνο του 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε η ύφεση στην ελληνική οικονομία η οποία έχει πλήξει σημαντικά το τομέα λιανικής εμπορίας ενδύματος – υποδήματος στοιχείο που επηρέασε και τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίστηκε ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων του υπο-ομίλου SPRIDER STORES όπου σε συνδυασμό με τις σημαντικές προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ζημιογόνων αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, την 8η Ιανουαρίου 2013, η Εταιρία υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η αίτηση συζητήθηκε την 23η Απριλίου 2013 και απερρίφθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 8552/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία κατέθεσε έφεση έναντι της ως άνω απόφασης και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την έκανε δεκτή, δυνάμει της οποίας απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ατομική δίωξη από κάθε είδους πιστωτή μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης και υπό τον όρο συζήτησης της έφεσης στις 23/09/2013 ώρα 10.00 ενώπιον του Δ’ τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως ήδη έχει προσδιορισθεί.

Στο πλαίσιο αυτό ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε πτώση κατά 42,8% και ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 σε €13.302 χιλ. έναντι €23.237 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από αυτά της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES  Α.Ε. και ως εκ τούτου, η πτώση αυτή των πωλήσεων οφείλεται αφενός στην συρρίκνωση της ζήτησης στην ελληνική οικονομία και αφετέρου στη μείωση του δικτύου καταστημάτων της SPRIDER STORES στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιοργάνωσης αυτού (31/03/2013: 68 σημεία πώλησης – 31/03/2012: 109 σημεία πώλησης).

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 2.859 χιλ. έναντι € 8.858 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012 σημειώνοντας πτώση κατά 67,7%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 38,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης προσφοράς ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα κατά την διάρκεια των εκπτώσεων της χειμερινής περιόδου, αλλά και την πώλησης προϊόντων χαμηλότερου κέρδους συγκριτικά με πέρυσι.

Σε ότι αφορά στη λειτουργική κερδοφορία, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 6.488 χιλ. έναντι €11.860 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, βελτίωση που οφείλεται μεταξύ άλλων και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου κατά 29,5%. Βελτίωση παρουσίασαν και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες €8.003 χιλ. έναντι ζημιών €14.488 χιλ. το 2012, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ζημίες €14.985 χιλ. έναντι ζημιών €21.356 χιλ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 5.004 χιλ. που αφορά ζημίες από εκποίηση/καταστροφή παγίων, που προέκυψε από τη διακοπή λειτουργίας καταστημάτων του υπο-ομίλου.
Τέλος τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), διαμορφώθηκαν σε ζημίες €7.075 χιλ. έναντι ζημιών €11.222 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού βασικοί άξονες του οποίου αποτελούν η αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων και ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα πολύ σημαντικό βάρος δίνεται στην ισχυροποίηση των λειτουργικών ταμειακών ροών για την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας και η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου.

Πίνακας Αποτελεσμάτων Ομίλου Α΄ Τριμήνου 2013
(ποσά σε χιλ. €) 31/3/2013 31/3/2012 Δ (%)
Πωλήσεις 13.302 23.237 -42,8%
Μικτό Κέρδος 2.859 8.858 -67,7%
(% των πωλήσεων) 21,5% 38,1% 
EBITDA -6.488 -11.860 -
EBIT -8.003 -14.488 -
EBT -14.985 -21.356 -
EATAM -7.075 -11.222 -

Σημείωση:
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες του πρώτου τριμήνου 2013 της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 και μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ θα είναι διαθέσιμα στην ιστoσελίδα της εταιρείας (www.hatzi.gr) αι στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.athex.gr).Κύρια κατηγορία: Πρόσφατα θέματα
Υποκατηγορία: Ένδυση - Υπόδηση - Πολυκαταστήματα - Εμπορικά Κέντρα

grafeio-typou.gr © 2012-2013