*** ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ *** ΕΛΛΑΔΑ: Ληστές 15 και 13 χρόνων συνελήφθησαν στη Λαμία | Φωτιά στον Βύρωνα: Ένας νεκρός από πυρκαγιά σε διαμέρισμα | Διάσημοι καλλιτέχνες σε carpool Karaoke για το "ΕΛΙΖΑ" | Στη Μόρια ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με κυβερνητικό κλιμάκιο | ΚΟΣΜΟΣ: Πυροβολισμοί σε πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Ορλεάνης - 11 τραυματίες. |

Ανακοίνωση

Η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής: Θέμα 1ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000.000,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 166.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, που θα καλυφθεί με νέες εισφορές υπέρ των παλαιών  μετόχων. Σε περίπτωση μη καλύψεως του συνόλου της αύξησης αυτή θα ισχύσει για το ποσό που θα καλυφθεί.

Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Το Δ.Σ. μετά την διαμορφωθείσα κατάσταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εκτιμά ότι δεν πιθανολογείται ούτε η μερική κάλυψη της αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου εισηγείται την απόσυρση του θέματος.

Οι μέτοχοι ομοφώνως ενέκριναν την μη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πιστωτές μέχρι του ποσού 170.000.000,00 Ευρώ και αντίστοιχη  κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων με την έκδοση μέχρι 566.666.667 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€ και με ισόποση της αύξησης διαγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της από 13-09-2012 Συμφωνίας Εξυγίανσης της εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή θα υλοποιηθεί και οι σχετικές μετοχές θα διατεθούν εφ’ όσον επικυρωθεί δικαστικώς η  συμφωνία εξυγίανσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι το θέμα τούτο είναι συνηρτημμένο με την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης. Επειδή παρά τις εκτιμήσεις η δικαστική απόφαση δεν έχει εκδοθεί και δημοσιευθεί μέχρι σήμερα εισηγείται όπως το θέμα μην συζητηθεί εν όψει της εκκρεμότητας της απόφασης του Δικαστηρίου.

Οι μέτοχοι ομοφώνως συμφώνησαν στη μη συζήτηση του θέματος αυτού.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

Επί του θέματος αυτού το Δ.Σ. λόγω μη υπάρξεως ουδεμίας παραιτήσεως μέλους του, και ουδεμίας υποψηφιότητας άλλου τινός μετόχου παρελήφθη μέχρι της ενάρξεως της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προτείνει τη μη συζήτηση του θέματος δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Συμβουλίου λήγει το 2015.

Οι μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως την απόφαση του θέματος.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση του συνόλου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2012 μέχρι 28.02.2013.

 

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ανακοινώθηκαν οι ληφθήσες αποφάσεις από τα οικεία πρακτικά για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 έως 28/02/2013.

Οι μέτοχοι αφού ενημερώθηκαν ομοφώνως ενέκριναν την απόφαση αυτή.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση πενταετούς προγράμματος σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν.2190/1920, διαθέσεως 25.545.960 νέων μετοχών της Εταιρείας (μέχρι το 10% συνολικά του Μετοχικού Κεφαλαίου) προς μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζόμενούς της και προς εργαζομένους συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμή διαθέσεως 0,30€, με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Έγκριση παροχής πιστώσεως προς τους εργαζομένους της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16α του ν.2190/1920 για την απόκτηση των άνω μετοχών.

 

Το Δ.Σ. θεωρώντας ότι το θέμα τούτο είναι ευθέως συνηρτημμένο με τα θέματα 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε αύξηση κεφαλαίου, παρέλκει να συζητηθεί, προτείνει στη Γενική Συνέλευση την μη συζήτησή του.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι ομοφώνως αποδέχθησαν την πρόταση.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 6ο: Κατ’ αρχήν έγκριση συγχωνεύσεων της Εταιρείας με εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη διενέργεια των συγχωνεύσεων.

 

Το Δ.Σ. εκτιμώντας ότι εφόσον ακόμη εκκρεμεί η έκδοση της Δικαστικής αποφάσεως επί της πρότασης εξυγίανσης της εταιρείας το θέμα τούτο αποσύρεται και δηλώνει την πρόθεσή του να το επαναφέρει κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει μέχρι τότε εκδοθεί η Απόφαση του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν ομοφώνως την απόσυρση και επαναφορά του θέματος.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 23α του Ν.2190/1920.

 

Το Δ.Σ. ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση λεπτομερώς επί των εν επικεφαλίδι συμβάσεων. Οι παριστάμενοι αφού ενημερώθηκαν ενέκριναν ομόφωνα τις αποφάσεις αυτές.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα 8ο: Ενημέρωση και έγκριση από τους μετόχους της από 13-09-2012 συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας και της από 18.09.2012 αίτησης της εταιρείας για υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 επ. του Ν. 3588/2007, της οποίας αναμένεται η απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

 

Το Δ.Σ. ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση επί των κυρίων σημείων της από 13/09/2012 συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας καθώς επίσης και για τις δικαστικές ενέργειες της από 18/09/2012 αίτησης της εταιρείας για την υπαγωγή της στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 106 επ. του Ν.3588/2007 ενώπιων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

Η Γ.Σ. των μετοχών ομοφώνως ενέκρινε τα παραπάνω.

Ψήφοι Υπέρ: 94.827.053, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση  μετοχικού κεφαλαίου.
Κύρια κατηγορία: Ταξίδια - Αναψυχή
Υποκατηγορία: NEL Lines

grafeio-typou.gr © 2012-2013